Algemene voorwaarden

Maatschappelijke zetel:
Badweelde BV, Turnhoutseweg 67, 2340 Beerse, btw-nummer BE0439253216

  1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Badweelde zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
  2. De betaling van de factuur bepaalt welk bedrijf verantwoordelijk is voor de verkoop. Betalingen op een Belgische banrekening worden behandeld door Badweelde bv.
  3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Badweelde bv. Badweelde bv is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Badweelde bv dit mee binnen de dertig werkdagen na ontvangst van de bestelling.
  4. Alle prijzen zijn vermeld in euro inclusief btw en exclusief verzendkosten.
  5. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Badweelde bv gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
  6. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Badweelde bv in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Badweelde bv gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  7. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Badweelde bv kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  8. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Badweelde bv, (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Badweelde bv niet aansprakelijk.
  9. De administratie van Badweelde bv geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.